Princípy montessori pedagogiky

thumb-img

Absorbujúca myseľ

Dieťa v rannom veku (0 – 3 roky) má výnimočné duševné schopnosti. Tieto schopnosti podnecujú dieťa k určitej činnosti pri ktorej dochádza k vývoju jeho mozgu podľa individuálneho vnútorného plánu. Podvedomá schopnosť pomáha dieťaťu adaptovať sa na prostredie a nazýva sa absorbujúcim duchom. Absorbujúci duch umožňuje dieťaťu učiť sa bez námahy a vedomého úsilia. Tak dieťa v krátkom čase absorbuje veľké množstvo poznatkov.

 

Senzitívne obdobia

Každé dieťa má svoj vnútorný plán tak usporiadaný, že existujú vývinové obdobia, kedy je dieťa schopné osvojiť si nejakú skúsenosť, poznatok. U dieťaťa sú to obdobia intenzívneho záujmu o určité činnosti, ktoré rozvíjajú jeho zručnosti (napr. chodenie po schodoch, usporadúvanie vecí, počítanie, čítanie, písanie). Je to prechodná vlastnosť, ktorá u dieťaťa zaniká ak danú schopnosť získa. Maria Montessori nazvala tieto obdobia zvýšenej vnútornej citlivosti na určité podnety senzitívnymi obdobiami.

 

Senzitívne fázy

Sú to obdobia citlivosti pre rozvoj určitých zručností. Nástup senzitívnej fázy je pomalý , vrchol fázy je veľmi zreteľný. Vývinová potreba u dieťaťa sa intenzívne prejavuje a nakoniec pomaly doznieva. U dieťaťa sa vyvíja senzitívna fáza pre reč – ktorá trvá najdlhšie, fáza poriadku, fáza zdokonaľovania zmyslov, fáza kde dieťa fascinujú malé veci, fáza sociálnych vzťahov a senzitívna fáza pohybu.

 

Polarizácia pozornosti

Dieťa sa zamerá na nejakú činnosť na ktorú sa hlboko koncentruje. Už malé dieťa je schopné sústrediť sa intenzívne ked nájde vhodný predmet ktorý ho zaujme, venuje sa mu a podnecuje ho k opakovaniu cvičenia. Dieťa dokáže pracovať sústredene, dlhodobo a bez únavy.

 

Normalizácia

Deti prejavujú spontánne záujem o činnosť ktorá ich rozvíja. Normalizácia je proces v ktorom sa dieťa prostredníctvom zmysluplnej činnosti adaptuje na prostredie. Dieťa sa tak stáva nezávislým, samostatným a spontánne aktívnym „normálnym“. Maria Montessori zdôrazňovala, že dieťa sa učí pomocou rúk.

 

Pripravené prostredie

Potrebný je pracovný koberček, ktorý ohraničuje pole koncentrácie pozornosti. Takéto prostredie má byť vybavené materiálom , ktorý zodpovedá mentálnej úrovní dieťaťa. Dieťaťu majú byť ponúkané aktivity , ktoré stimulujú záujem dieťaťa a upokojujú jeho vnútorné potreby. Všetko zariadenie je prispôsobené deťom. Dobre pripravené prostredie vyzýva dieťa samé k činnosti. Pripravené prostredie umožňuje voľnosť pohybu, možnosť dotýkať sa didaktických pomôcok,  manipulovať s nimi a skúmať ich.

 

Sloboda

Dieťa sa samo rozhoduje čo bude robiť, s čím sa bude hrať  a ako dlho sa bude hrať. Sloboda pre dieťa je s obmedzeniami, ktoré sú dobré pre dieťa. Trieda v Montessori škôlke deťom umožňuje voľne sa pohybovať, dotýkať sa materiálov, manipulovať s nimi, skúmať ich a objavovať. Deťom sloboda poskytuje vybrať si vlastnú prácu bez zbytočného zásahu dospelého. Dieťa po ukončení práce je viditeľne uspokojené a má pokojné správanie.

 

Vnútorná motivácia

Pri skutočnej vnútornej práci je dieťa sprevádzané zaujatím, vtedy zabúda na seba a okolie. Dieťa je vnútorné vyrovnané. Dieťa sa stáva sebou samým, čo sa pozitívne prejaví v jeho správaní. Vďaka úspechom v činnostiach ktoré sú primerané jeho schopnostiam mu pomáhajú rozvíjať svoj pozitívny obraz o sebe. Dieťa zdokonaľuje svoje schopnosti a zručnosti a stáva sa tak sebestačné a nezávislé na dospelom.  

 

Cvičenia pôvabu / ladnosti a zdvorilosti

Sú to špeciálne pohybové cvičenia, chôdza po línii kde je telo dieťaťa celé koordinované (krása, ladnosť ) a cvičenia ticha, kde dieťa udržiava kontrolu nad vlastným telom. Cvičenia zdvorilosti učia deti ako sa chovať v určitých situáciách. Prostredníctvom nich si deti rozvíjajú schopnosť sebaúcty , učia sa sebadisciplíne , obohacuje sa ich slovník. Deti nadobúdajú istotu v jednaní s druhými ľudmi a učia sa rešpektovať svoje okolie.